Fallklandy Zagórz Reklama

Baner 7 Kamko

Walter baner

iamb4b728x90px

Baner 6 728x90px 1

ReklamaBanerBricoMarche2

Wyróżnione firmy

Kategoria: Firmy

Zabłotce 146, Sanok

Kategoria: Zdrowie

Traugutta 9, Sanok

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem, Profil geograficzno – matematyczny, Profil humanistyczno – prawniczy, Profil językowo – biznesowy (z rozszerzonym j. angielskim), Profil matematyczno – fizyczny, Profil medyczno – ratowniczy, Profil multimedia i kreowanie wizerunku, Oddział przygotowania wojskowego, Profil psychologiczno – pedagogiczny, Oddział Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

 pdfFolder_LO_Rymanow_2022.pdf15.16 MB

 

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem, Profil geograficzno – matematyczny, Profil humanistyczno – prawniczy, Profil językowo – biznesowy (z rozszerzonym j. angielskim), Profil matematyczno – fizyczny, Profil medyczno – ratowniczy, Profil multimedia i kreowanie wizerunku, Oddział przygotowania wojskowego, Profil psychologiczno – pedagogiczny, Oddział Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

 pdfFolder_LO_Rymanow_2022.pdf15.16 MB

 

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem

cyber 2 1Profil przeznaczony jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się informatyką, cyberbezpieczeństwem, programowaniem, sztuczną inteligencją oraz posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne. Pomoże Ci w przyszłości brać aktywny udział w  tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych technologii. Społeczeństwo potrzebuje specjalistów, którzy potrafią wykorzystać najnowsze algorytmy i technologie, a z drugiej strony, potrafią je zabezpieczyć. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia oraz zainteresowania naukami ścisłymi, dzięki czemu możemy je zrozumieć i wykorzystać w codziennym życiu. Znajomość matematyki, języków programowania, bezpieczeństwa technologii informatycznych, różnych programów komputerowych to dzisiaj najbardziej oczekiwane i pożądane umiejętności na rynku pracy. Bezpieczeństwo systemów informatycznych, aplikacji, sieci, ochrony danych osobowych jest niezwykle ważne w zapewnieniu bezpiecznej ciągłości działania systemów. Programowanie, znajomość języków programowania, oprogramowania, algorytmiki to kluczowe umiejętności potrzebne w dobrym zespole IT. Wybierając ten profil, masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: informatyka, cybernetyka, automatyka i robotyka, inżynieria systemów, informatyka i  ekonometria, teleinformatyka i wielu innych kierunkach studiów. Oferujemy uczniom: dodatkowe zajęcia z programowania i cyberbezpieczeństwa, rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania i programowania robotów, warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych, udział w zajęciach rozwijających zainteresowania: bezpieczeństwo systemów, ochrona danych osobowych, konstruowanie robotów, warsztaty z programowania elementów elektroniki.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: informatyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie w matematyce / cyberbezpieczeństwo.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Profil geograficzno – matematyczny

geo mat 2 1Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Matematyka i geografia odgrywają znaczną rolę przy rekrutacji na licznych kierunkach studiów, a szczególnie: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja.

Oferujemy uczniom: nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS, warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych, zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, projekty rozwijające zainteresowania geograficzne i matematyczne uczniów, udział w konkursach matematycznych, krajoznawczych i turystycznych, warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik, zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii, realizację projektów z przedsiębiorczości i ekonomii: „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach", „Młoda strefa biznesu”, „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy uczeń” oraz „Szkoła Przedsiebiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe firmy symulacyjne”, dodatkowa propozycja - historia sztuki dla kandydatów na architekturę, wycieczki krajoznawcze i rajdy.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie / zajęcia z AutoCada / elementy geodezji i kartografii. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Profil humanistyczno – prawniczy

hum praw 1 1Skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Zajęcia przygotowują do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oferujemy uczniom: uczestnictwo w cyklicznych wykładach i warsztatach na uczelniach wyższych, przygotowanie do konkursów i olimpiad, m.in. Historycznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego, udział w projektach edukacyjnych („Klasy Patronackie” WSIiZ w Rzeszowie, „Akademia Bezpieczeństwa” WSPiA w Rzeszowie, „Śladami polskich filozofów” UPJPII w Krakowie), obserwacje i symulacje rozpraw sądowych, działalność w Młodzieżowej Radzie Gminy Rymanów, udział w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa” WSPiA w Rzeszowie, edukację filmową, teatralną, artystyczną i dziennikarską, edukację filmową, teatralną, artystyczną i dziennikarską, spotkania z przedstawicielami świata kultury, nauki, sportu i polityki, aktywne uczestnictwo w kulturze, wyjazdy do kin, teatrów, galerii sztuki, muzeów, warsztaty, wykłady w ośrodkach kulturalno – naukowych i medialnych (radio, telewizja, prasa) lektorat z języka łacińskiego, warsztaty filozoficzne.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: podstawy dziennikarstwa/elementy prawa Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.

Profil językowo – biznesowy (z rozszerzonym j. angielskim)

jez biz 2 1Przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani nauką języków obcych na poziomie rozszerzonym oraz pasjonują się ekonomią i przedsiębiorczością. W tej klasie uczniowie rozszerzają obowiązkowo język angielski a ponadto realizują na poziomie podstawowym przedmioty: biologia, chemia, informatyka, które będą nauczane z elementami języka angielskiego. Uwaga! Bez obaw! Nie jest to nauczanie tych przedmiotów po angielsku. Język angielski stanowi uzupełnienie treści podawanych po polsku. Dwujęzyczność jest widoczna np. w zapisie tematu lekcji, wprowadzaniu słów i nazw różnych zjawisk. Młodzież, decydująca się na naukę w takiej klasie, zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej, przede wszystkim w ramach projektu Erasmus +. Zalety dwujęzyczności realizowanej w naszej szkole: możliwość nauki wybranych przedmiotów w języku angielskim, zajęcia online z nauczycielami i studentami ze szkół obszaru anglojęzycznego, autorski program nauczania języka angielskiego, możliwość (nie konieczność) zdawania matury z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym, współpraca z uczelniami wyższymi, możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku angielskim z zakresu historii, geografii oraz kultury państw anglojęzycznych, zajęcia z języka biznesu. Niezbędne formalności: Test kompetencji językowych (maj - czerwiec). Więcej na stronie www.zsprymanow.pl

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: język obcy w biznesie/podstawy ekonomii. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, wos.

Profil matematyczno – fizyczny

mat fiz 2 1Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Zajęcia na profilu matematyczno- przyrodniczym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Przygotowują do studiowania na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, mikro - i nanotechnologie w biofizyce, systemy diagnostyczne w medycynie, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse i rachunkowość.

Oferujemy uczniom: przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych, nauczanie matematyki i fizyki z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz najnowszych technologii internetowych, warsztaty w salach przedmiotowych , które dają możliwości symulowania wielu zjawisk matematyczno-przyrodniczych, obserwacje Słońca i nocnego nieba za pomocą wysokiej klasy teleskopu Sky-Watcher, udział w wykładach i zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk), warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik, zajęcia plenerowe z astronomii i astrofizyki w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach oraz w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - fizyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie w matematyce / AutoCAD. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

Profil medyczno – ratowniczy

med rat 2 1Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi i społecznymi. Uczniowie są przygotowani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, ochrona zdrowia, inżynieria biomedyczna, biologia, chemia, psychologia, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, kosmetologia, wychowanie fizyczne i wiele innych.

Oferujemy uczniom: wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia praktyczne na uczelniach wyższych, przygotowanie do olimpiad i konkursów, innowacyjne zajęcia i udział w ćwiczeniach w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego, współpracę z instytucjami promującymi transplantologię w Polsce, współpracę międzynarodową w ramach projektu Erasmus, naukę postepowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia połączoną z obsługą automatycznego defibrylatora, ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia resustytacji – krążeniowo – oddechowej, zajęcia z ratownictwa medycznego odbywające się nie tylko w systemie klasowolekcyjnym, ale także poza szkoła, m.in. w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku, projekty prozdrowotne i proekologiczne, własne projekty badawcze, możliwość udziału w wolontariacie w placówkach opieki zdrowotnej oraz akcjach Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi, język angielski zawodowy – innowacja pedagogiczna, lektorat z języka łacińskiego.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: biologia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Profil multimedia i kreowanie wizerunku

mul kre 2 1Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych pracą z mediami. Dodatkowe zajęcia takie jak: podstawy dziennikarstwa, fotografia, edycja filmu oraz praca nad wizerunkiem pozwalają uczniom w przyszłości na kontynuację zainteresowań na wielu kierunkach studiów wyższych o podobnej tematyce. Oferujemy uczniom: cztery semestry dodatkowych zajęć w ramach siatki godzin z: dziennikarstwo, fotografia, filmu, pracy nad wizerunkiem, nauka autoprezentacji, technik kreowania wizerunku, zajęcia z wizażu i modelingu, w ciągu całego cyklu nauki warsztaty i spotkania z: prowadzącymi programy telewizyjne i radiowe, zawodowymi fotografami i filmowcami, doświadczonymi modelkami i wizażystkami, specjalistami od kreowania wizerunku, możliwość korzystania ze szkolnego studia fotograficznego, pracowni lingwistycznej, szkolnego radiowęzła, naukę obsługi mediów społecznościowych, skutecznego promowania treści, określania grup docelowych oraz przygotowania strategii komunikacyjnej, warsztsztaty z fotografii analogowej i poznanie całego procesu wywołania zdjęć podczas zajęć w szkolnej pracowani i ciemni fotograficznej, współprace ze szkołami w Niemczech, Austrii, we Włoszech i na Węgrzech w ramach realizowanych projektów Erasmus+ (wymiany uczniowskie), współprace z Uniwersytetem Rzeszowskim, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, PWSZ w Sanoku. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: język angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmioty uzupełniające dostosowane do profilu klasy: podstawy dziennikarstwa, fotografia, film, kreowanie wizerunku. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, wos.

Oddział przygotowania wojskowego

opw 2 1Przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem. Może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej oraz wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich możliwości. Uczniowie tego profilu dzięki współpracy z MON-em otrzymują bezpłatnie pakiet wyposażenia indywidualnego (mundur, polar, plecak, koszulki polo). Oddział został objęty patronatem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wpisuje się w 125 lat tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego jesteśmy spadkobiercami. Dumni z chwały przodków śmiało patrzymy w przyszłość, oferując naszym uczniom najlepsze wojskowe wykształcenie na Podkarpaciu. Oferujemy uczniom: kształcenie obywatelskie i patriotyczne, poznawanie etyki żołnierskiej i Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, szkolenie strzeleckie na szkolnej strzelnicy o najwyższym standardzie w województwie z broni palnej, sportowej i bojowej, przeszkolenie z zakresu obronności, taktyki wojskowej, kryminalistyki i kryminologii, naukę musztry użytkowej i paradnej, ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności, szkolenie medyczne i prawne, zajęcia w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych, obozy szkoleniowo-kondycyjne (klasa pierwsza – Mazury, klasa druga – Pomorze) oraz obóz MON - zaliczenie szkolenia wojskowego, dodatkowe zajęcia sprawnościowe: sztuki walki, siłownia, basen, narty, park linowy, spływy kajakowe, paintball. Po ukończeniu liceum, każdy uczeń otrzymujący certyfikat dostaje 6 dodatkowych punktów podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe. Kandydaci do OPW muszą zaliczyć test sprawnościowy, informacja o terminach, w których można zaliczyć ten test będzie podana w późniejszym terminie. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: kryminalistyka. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Profil psychologiczno – pedagogiczny

psych pedag 1 1To oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, opiekunów, pracowników socjalnych oraz terapeutów. Jesteśmy objęci patronatem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarządzania zasobami ludzkimi i inne pokrewne kierunki otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, opiece społecznej, medycynie, w dziedzinie ekonomii, filozofii, teologii itp. To miejsce, gdzie sam możesz zrozumieć siebie i zdecydować o swojej przyszłości. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi oraz warsztatowymi. Umożliwią zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego. Oferujemy uczniom: zajęcia z psychologami, psychoterapeutą oraz mediatorem, szkolenia z rówieśniczej interwencji kryzysowej i pomocy przedpsychologicznej , zajęcia z neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystanie wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się, kurs pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce w ramach współpracy z przedszkolem i szkołą podstawową, warsztaty tematyczne (m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja interpersonalna, asertywność, samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wystąpienia publiczne, kreatywność, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów), wywiady z lekarzami, psychologami, studentami, program mediacji rówieśniczych - tytuł „mediatora rówieśniczego”, udział w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach psychologicznych i pedagogicznych z możliwością zdobycia indeksu na studia wyższe, udział w projektach uczniowskich, np. „W świetle psychologii”.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: podstawy psychologii/pedagogiki. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Oddział Straży Granicznej i Straży Pożarnej

spsg 1 1Uczniowie liceum o tym profilu pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w symulowanych działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy. Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszego kształcenia na studiach pożarniczych oraz procedury naboru do Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej w zakresie wymaganej wiedzy ogólnej i egzaminów sprawnościowych. Oferujemy uczniom: program kształcenia opracowany na podstawie porozumień z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, zapoznanie z organizacją i strukturą systemu ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej, poznanie struktury, zadań i zasad funkcjonowania służb i podmiotów funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, przybliżenie zasad organizacji i prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oraz działań w czasie klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, trening strzelecki, taktyka przeciwdywersyjna, zapoznanie z technikami interwencyjnymi, metodami przeprowadzania kontroli osób i środków transportu, zajęcia prowadzone z czynnymi funkcjonariuszami SG i PSP oraz pracownikami uczelni wyższych z zakresu prawa, socjologii, cyberbezpieczeństwa i ratownictwa medycznego, regularne wizyty w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, Lotniczym Pogotowiu Ratowniczym w Sanoku, Placówce Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych, Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru. Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: ratownictwo medyczne. Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Info Serwis RSS